STATUT

STATUT

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA

POMOCY OSOBOM

NIEPEŁNOSPRAWNYM

”SILOE”

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

 Przepisy ogólne

 • 1

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SILOE”, zwane dalej Stowarzyszeniem,  zrzesza osoby niepełnosprawne oraz osoby pełnosprawne,  pragnące nieść pomoc potrzebującym i tworzyć z nimi więzy przyjaźni.

 • 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 • 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo lubelskie, zaś siedzibą władz – Lublin.

 • 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków oraz może zatrudnić pracowników za wynagrodzeniem dla realizacji celów statutowych, z wyłączeniem członków Stowarzyszenia.

 • 5

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych o podobnych celach działania.

 • 6

Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje wyznaczony przez biskupa ksiądz.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

 • 7

Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy:

 1. dawanie wyrazu przekonania o ludzkiej godności osoby, bez względu na rodzaj niepełnosprawności oraz o obowiązku respektowania przysługujących jej praw, jako wspólnych wszystkim ludziom,
 2. pogłębianie życia duchowego jego członków oraz osób znajdujących się w kręgu jego oddziaływania, a także ich rozwój w duchu katolickiej nauki społecznej,
 3. świadczenie wzajemnej pomocy w zakresie rewalidacji kompleksowej,
 4. wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Stowarzyszenia,
 5. propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osobom potrzebującym, zgodnie z duchem Ewangelii i nauką Kościoła,
 6. niesienie pomocy osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, moralnej, duchowej, oświatowo – wychowawczej, prawnej, medycznej oraz – w razie potrzeby – charytatywnej,
 7. reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
 8. prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym,
 9. ochrona i promocja zdrowia,
 10. propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju,
 11. nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 • 8

Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży między innymi przez:

 1. spotkania wspólnoty, wycieczki, obozy wakacyjne oraz inne działania służące urozmaiceniu więzi międzyosobowych,
 2. wsparcie rodziny na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym i społecznym poprzez organizowanie i udzielanie kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich bliskim,
 3. prowadzenie programów, w szczególności terapeutycznych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
 4. aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 5. prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie realizacji celów statutowych w formie szkoleń, warsztatów, konferencji oraz w innych formach, dla osób niepełnosprawnych i w ich interesie,
 6. pielgrzymki i inne wyjazdy,
 7. rekolekcje służące duchowemu rozwojowi wszystkich uczestników wspólnoty, w tym poprzez sesje formacyjne, służące odnajdywaniu duchowej inspiracji oraz przekazywaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności,
 8. współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 9. prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej,
 10. prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. inicjowanie, opiniowanie, uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych,
 12. podejmowanie interwencji w interesie osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
 13. pogłębianie życia duchowego członków Stowarzyszenia w szczególności przez:

a/ wspólną modlitwę

b/ konferencje religijne

c/ zapoznanie się z katolicką nauką społeczną, szczególnie z dziedziny pomocy    bliźniemu.

 

 

 

Rozdział III

Członkowie: ich prawa i obowiązki

 • 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych
 • 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski oraz cudzoziemiec deklarujący na rzecz Stowarzyszenia swoją działalność.

 • 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również małoletni po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów. Małoletni poniżej 16 lat nie mają praw wyborczych oraz prawa udziału w głosowaniu.

 • 12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo w szczególności:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze
 2. wypowiadać się we wszystkich sprawach na zebraniach, posiedzeniach władz i zgromadzeniach członków,
 3. omawiać i oceniać na zebraniach i zjazdach działalność Stowarzyszenia i jego władz oraz postawy i działalność jego członków, a także zgłaszać swe opinie i wnioski władzom Stowarzyszenia,
 4. ubiegać się o pomoc Stowarzyszenia.
 • 13

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. postępowanie zgodne ze statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia, obowiązującymi regulaminami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa RP,
 2. regularne opłacanie składek członkowskich,
 3. poszanowanie norm społecznych, etycznych i moralnych oraz zasad współżycia społecznego, a także społeczno-gospodarczego przeznaczenia praw, których się dochodzi.

 

 • 14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub materialną.

 

 • 15

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej deklaracji.

 • 16

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem prawa wyborczego.

 • 17
 1. Członkiem honorowym może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, która położyła szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Regulamin przyznawania tytułu honorowego członka ustali Zgromadzenie Członków.
 • 18

Członkowstwo wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wniosku zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat, po uprzednim zawiadomieniu pisemnym,
 3. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych obowiązujących członków Stowarzyszenia,
 4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osoby prawnej.
 • 19

Od uchwały Zarządu w sprawach członkowskich /nieprzyjęcie, skreślenie, wykluczenie/ zainteresowanym przysługuje prawo odwołania do Zgromadzenia Członków, w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 • 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 

 • 21

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, z możliwością ponownego wyboru.

 • 22
 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, o ile statut nie stanowi inaczej.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.
 3. Na wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania, odbywa się ono w sposób tajny.
 • 23
 1. W przypadku ustąpienia bądź braku możliwości sprawowania funkcji we władzach Stowarzyszenia, skład osobowy tych władz uzupełnia się spośród osób kandydujących do tych władz, w kolejności uzyskanych głosów.
 2. Liczba osób, które wstąpiły w ten sposób do władz nie może przekraczać 1/3 składu osobowego tych władz.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

 Zgromadzenie Członków

 • 24
 1. Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczą w nim wszyscy członkowie zwyczajni.
 3. O terminie i miejscu Zgromadzenia Członków Zarząd pisemnie powiadamia członków na 21 dni przed Zgromadzeniem.
 • 25

Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy:

 1. określanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. wybór władz Stowarzyszenia:
  1. Prezesa
  2. 4 Członków Zarządu
  3. 3 Członków Komisji Rewizyjnej.
 5. rozpatrywanie wniosków składanych przez członków i władze Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
 8. uchwalanie regulaminu Zgromadzeń Członków,
 9. uchwalanie zmian w statucie,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

 • 26
 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z własnej inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej bądź 1/5 ogółu członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie: 2 miesiące od daty zgłoszenia żądania.

 

 • 27

Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

 

 

Rozdział VI

Zarząd

 • 28
 1. W skład Zarządu wchodzą: prezes Stowarzyszenia oraz 4 członków, wybranych przez Zgromadzenia Członków.
 2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Zarząd pełni funkcję nieodpłatnie.
 • 29
 1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez sekretarza co najmniej raz na kwartał.
 2. Tryb i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Członków.
 • 30

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. określanie kierunków działania na podstawie uchwał Zgromadzenia Członków,
 3. powoływanie, rozwiązywania i nadzorowanie komisji i sekcji Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie regulaminu Zarządu, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Członków oraz regulaminów dla komisji i sekcji Stowarzyszenia,
 5. określanie potrzeb finansowych oraz kierowanie działalnością majątkową i gospodarczą Stowarzyszenia pod nadzorem Komisji Rewizyjnej,
 6. składanie sprawozdań Zgromadzeniu Członków,
 7. zwoływanie Zgromadzeń Członków,
 8. podejmowanie uchwał niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia,
 9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewną
 10. prowadzenie i przekazywanie Komisji Rewizyjnej rejestru przychodów i wydatków Stowarzyszenia według zasad ogólnie przyjętych, z uwzględnieniem należytej staranności i dbałością o dobro Stowarzyszenia
 11. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nie odpłatnie

 

 

 

 

 

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

 • 31
 1. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, a w miarę potrzeby sekretarza komisji.
 2. Szczegółowy zakres i tryb działania określa regulamin uchwalony przez Komisję, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Członków.
 • 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 • 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie i nadzorowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia raz na kwartał,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Zgromadzeniu Członków.

 

 

 

Rozdział VIII

 Majątek Stowarzyszenia

 • 34

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie posiada majątek składający się z:

 1. funduszy wpływających ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
 3. funduszy pochodzących z własnej działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z przepisami prawa,
 4. majątku własnego Stowarzyszenia,
 5. działalności pożytku publicznego,
 6. dotacji, a także z innych źródeł.

 

 • 35
 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowym w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie zarządu, działający łącznie i w porozumieniu, z tym, że jednym z nich winien być prezes lub wiceprezes zarządu.
 2. Do dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na koncie Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie zarządu, działający łącznie i w porozumieniu, z tym, że jednym z nich winien być prezes lub wiceprezes zarządu.

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

 • 36

Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 • 37

Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest przez Zgromadzenie Członków większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

 • 38

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia ostatnie Zgromadzenie Członków określi katolickie organizacje dobroczynne, na które przejdzie majątek Stowarzyszenia po pokryciu zobowiązań oraz powoła komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

 • 39

 

W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną lub działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *